رزومه

پزشکی عمومی دانشگاه جندی شاهپور اهواز
تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فوق تخصص جراحی عروق و اندوواسکولار دانشگاه علوم پزشکی مشهد