اکسس دیالیز

بیمارانی که کلیه آنها کارکرد ندارد و به دیالیز مزمن احتیاج دارند دو دسته اند:

۱- دیالیز اورژانس که نیاز به کاتتر دارند

۲- دیالیز غیراورژانس در چندماه آینده که نیاز به اکسس دائمی دارند و برای بیماران دسته اول نیز باید این نوع اکسس نیز گذاشته شود.