پای دیابتی

با توجه به شایع بودن دیابت این مشکل نیز باید شایع باشد. زخم پای دیابتی میتواند به علت عدم خونرسانی مناسب تاخیر در بهبود داشته باشد . بنابراین تمام بیماران با زخم دیابتی باید تحت کنترل جراح عروق باشند تا در صورت نیاز هر چه سریعتر اقدامی برای بازسازی عروقی انجام گیرد.