بیماریهای وریدی

طیف گسترده ای از بیماریهای وریدی (سیاهرگی) وجود دارد که میتوان بطور کلی به چند دسته تقسیم کرد.

  • -مالفورماسیونهای وریدی
  • -انسداد وریدهای سطحی یا عمقی که میتواند حاد یا مزمن باشد
  • -واریس وریدهای سطحی که میتواند عروق بسیار ریز تلانژکتاتیک یا رتیکولر باشند و یا واریس بزرگ مشاهده شود